Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Kaikki Media ry:n jäsenet on kutsuttu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen, joka pidetään 21.8. klo 17 Kaisa-kirjaston kokoushuoneessa 4005.

Patentti- ja rekisterihallinto on pyytänyt kohtia 9§ ja 16§ (liitteessä alla) korjattavaksi Media ry:n säännöissä. Kohdilla ei ole yhteyttä vuodenvaihteessa läpiviedyn sääntömuutoksen kanssa, vaan ne ovat olleet säännöissämme pidempään. Ilmeisesti yhdistyslaki ja tilintarkastuslaki, joihin säännöt nojaavat, ovat hieman muuttuneet.

PRH:n pyytämä korjaus täytyy hyväksyä yhdistyksen kokouksessa, joita on sääntöjen mukaan oltava vuodessa vähintään kaksi – vaali- ja vuosikokous – ja tässä tilanteessa myös kolmas ylimääräinen.

Media ry:n jäsenet ovat tervetulleita käyttämään äänivaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Kokouksella ei ole muuta agendaa kuin sääntöjen muuttaminen, eikä muutos vaikuta merkittävästi järjestön toimintaan. Ilman yhdistyksen kokousta hallituksella ei kuitenkaan ole valtuuksia tehdä mitään muutoksia sääntöihin.

Kokouksessa jäsenet päättävät 2/3 äänten enemmistöllä, tuleeko korjaus voimaan. Sääntömuutos esitetään kohdassa 5. (ks. alla oleva esityslista) ja korjausehdotus löytyy liitteestä 1.

Tervetuloa!

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Äänestys Media ry:n sääntömuutoksesta (Liite 1).

6. Muita esille tulevia asioita.

7. Päätetään kokous.

Liite 1:

Ehdotetaan muutettavaksi sääntöjemme kohtaa 9§ niin, että kohta ”tai vähintään 10 jäsenen” poistetaan ja kohta ”yhdistyksen äänioikeutetuista” lisätään sekä kohtaa 16§ niin, että kohta ”kahta viikkoa” poistetaan ja kohta ”kuukautta” lisätään.

Ehdotus uusista säännöistä:

9§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana; toinen näistä on vaalikokous ja toinen vuosikokous. Lisäksi yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle tarpeen vaatiessa tai vähintään 1/10:n yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti pyytäessä.

16§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Nykyiset säännöt:

9§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana; toinen näistä on vaalikokous ja toinen vuosikokous. Lisäksi yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle tarpeen vaatiessa tai vähintään 10 jäsenen tai vähintään 1/10:n jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti pyytäessä.

16§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

No comments to show.