Media ry

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat

Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media.

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3§ Yhdistyksen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.

4§ Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia Helsingin yliopistossa viestintää opiskelevien yhteenliittymänä
 • pyrkiä parantamaan viestinnän opetuksen ja tutkimuksen tasoa ja kriittisyyttä
 • pyrkiä lisäämään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia viestinnän opetusta ja tutkimusta koskeviin päätöksiin
 • levittää tietoa viestintäjärjestelmistä ja niiden toiminnasta
 • pyrkiä mahdollisuuksien mukaan rahallisesti tukemaan jäsentensä järjestämiä ja suorittamia harjoitus- ja opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla.

5§ Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • mahdollisuuksiensa mukaan ottaa osaa opiskelua koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
 • perustaa työryhmiä
 • järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia, neuvotteluja ja kokouksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • antaa opintoneuvontaa
 • pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin
 • julkaista alaan liittyviä julkaisuja, järjestää arpajaisia, kilpailuja, illanviettoja sekä muita vastaavia tilaisuuksia, harjoittamatta kuitenkaan varsinaista ansio- tai elinkeinotoimintaa.

6§ Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki Helsingin yliopistossa Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa opiskelevat tai Helsingin yliopistossa Global Politics and Communication -maisteriohjelmassa opiskelevat. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§ Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

8§ Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

9§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana; toinen näistä on vaalikokous ja toinen vuosikokous. Lisäksi yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle tarpeen vaatiessa tai vähintään 1/10:n yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti pyytäessä.

10§ Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos kokouskutsu on julkaistu kahta viikkoa aikaisemmin sekä yhdistyksen internet-sivuilla että yhdistyksen sähköpostilistalla.

11§ Yhdistyksen vaalikokous pidetään marras-joulukuussa ja vuosikokous helmikuussa.

12§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • valitaan kokoukselle sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan tulo- ja menoarvio
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

13§ Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • valitaan kokoukselle sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
 • valitaan hallitukseen 5-9 muuta jäsentä. Mikäli ehdokkaita on enemmän, valitaan 9 hallituksen jäsentä enemmistövaalitapaa käyttäen
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

14§ Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa vuosikokouksen hyväksymän suunnitelman puitteissa sääntöjen 4§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä edustaa yhdistystä
 2. huolehtia yhdistyksen varainhoidosta
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja kutsua koolle kokoukset
 4. valita yhdistykselle taloudenhoitaja ja sihteeri sekä keskuudestaan varapuheenjohtaja.

15§ Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna.

16§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

17§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri tai taloudenhoitaja kukin yksin tai muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

18§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa. Päätös sääntöjen muutoksesta on tehtävä 2/3 ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muutosehdotus on mainittava kokouskutsussa.

19§ Yhdistys puretaan, mikäli 3/4 annetuista äänistä sitä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kannattaa. Purkamista koskeva esitys on mainittava kokouskutsussa.

20§ Purkautuneen tai lakkautetun yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan.